แนะนำคณะภาษาต่างประเทศ

คณะภาษาต่างประเทศวิทยาลัยหลีเจียงแห่งมหาวิทยาลัยครูกวางสีได้ก่อตั้งขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ ๒๕๔๘ ในปัจจุบันคณะฯ มีสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษธุรกิจ การแปล ภาษาเวียดนามและภาษาไทยทั้งหมด ๕ สาขาวิชา และมีนักศึกษาในสังกัดมากกว่า ๑,๐๐๐ คน ทางคณะฯ ได้ทุ่มเทฝึกฝนและพัฒนาศักยภาพของนักศีกษา เพื่อให้ประสบผลสำเร็จเป็นบัณฑิตที่มีทักษะความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นบุคคลากรของสังคมที่มีความสามารถรอบด้านและมีความรับผิดชอบต่ออาชีพการงาน เมื่อบัณฑิตของคณะฯ สำเร็จการศึกษา นอกจากจะได้รับปริญญาบัตรตามหลักสูตรแล้ว ทางคณะฯ ยังส่งเสริมให้นักศึกษาไปสอบวุฒิบัตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาของตนเพิ่มเติม เพื่อให้นักศึกษาสามารถทำงานและบริหารงานในด้านการศึกษา งานวิเทศสัมพันธ์ งานด้านการแปลและการล่าม อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว งานธุรกิจและพานิชย์ ตลอดจนงานที่เกี่ยวข้องกับภาษาและวัฒนธรรมต่างๆ นอกจากนี้ ทางคณะฯ ยังดำเนินการสอนภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษาในหลักสูตรต่างๆ ของมหาวิทยาลัยที่ไม่ได้ศึกษาภาษาอังกฤษเป็นสาขาวิชาเอกเป็นจำนวน ๕,๐๐๐ กว่าคนในระยะเวลาเดียวกันอีกด้วย  
การดำเนินการบริหารจัดการหลักสูตรสากลของคณะฯ ได้รับประโยชน์อย่างยิ่งจากความร่วมมือด้านการศึกษา ระหว่างสถาบันการศึกษาในเขตการค้าเสรีจีน-อาเซียน อาทิ โครงการความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยในประเทศเวียดนามจำนวน ๖ แห่ง อันได้แก่ มหาวิทยาลัยแห่งชาติของประเทศเวียดนาม ณ กรุงฮานอย และมหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศ ณ เมืองเว้ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีโครงการแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยหลายแห่งในประเทศไทย อาทิ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เป็นต้น โครงการความร่วมมือระหว่างคณะฯ กับสถาบันในต่างประเทศ ได้มอบโอกาสให้นักศึกษาในหลักสูตรภาษาเวียดนามและภาษาไทยได้ไปศึกษาและฝึกงานในต่างประเทศ อีกทั้งยังให้นักศึกษาของสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษธุรกิจ และการแปลสามารถไปฝึกงานในต่างประเทศได้เช่นกัน
ปัจจุบันนี้ คณาจารย์ประจำคณะฯ ประกอบไปด้วยอาจารย์ประจำทั้งสิ้น ๖๘ ท่าน ซึ่งเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับมหาบัณฑิต ๕๕ ท่าน (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ๘๑) ในบรรดาอาจารย์ทั้ง ๕๕ ท่านดังกล่าวนี้ มีผู้ทรงคุณวุฒิดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ๖ ท่าน รองศาสตราจารย์ ๙ ท่าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ๕๙ ท่าน และมีอาจารย์ที่ดูแลให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาจำนวน ๕ ท่าน ทางคณะฯ ได้เชิญศาสตราจารย์และรองศาสตราจารย์ทั้งหลายที่มีชื่อเสียงมาสอนที่คณะฯ เป็นประจำ นอกจากนี้ คณะฯยังได้เชิญผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการที่มีชื่อเสียงมาจัดการบรรยายทางวิชาการและการฝึกอบรมให้แก่คณาจารย์ของคณะฯ เป็นระยะๆ อีกทั้งได้เชิญอาจารย์ต่างชาติผู้มีประสบการณ์มาสอนภาษาต่างประเทศในทุกภาคการศึกษาจำนวน ๖ ท่าน

ทางคณะฯ ดำเนินนโยบายเสริมสร้างศักยภาพให้แก่บุคลากรอย่างเอาจริงเอาจังและได้ปฏิบัติตามปณิธานของคณะฯ ในการ "ส่งเสริมพื้นฐานความรู้ให้แข็งแกร่ง ให้ความสำคัญกับภาคปฏิบัติ มุ่งสู่ความดีงาม เปิดสายตาไปยังนานาชาติ” เพื่อส่งเสริมการสร้างความหมายที่แท้จริงของการพัฒนาในเชิงลึก อีกทั้งสร้างเอกลักษณ์ให้แก่สาขาวิชาต่างๆ ของคณะฯ ในสามปีที่ผ่านมา มีอาจารย์ในคณะฯ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ๑ รางวัล และรองชนะเลิศ ๔ รางวัลจากการประกวดสื่อการเรียนการสอนระดับประเทศ นอกจากนี้ยังมีอาจารย์ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ๒ รางวัล รองชนะเลิศ ๙ รางวัล และรองชนะเลิศอันดับที่สอง ๔ รางวัลจากเวทีการประกวดซอฟต์แวร์สำหรับการเรียนการสอนมณฑลกวางสี อีกทั้งคณะฯ ยังได้รับรางวัลการออกแบบการเรียนการสอนยอดเยี่ยมระดับมณฑลอีกด้วย นับตั้งแต่ก่อตั้งคณะฯ เป็นต้นมา บัณฑิตมากกว่าร้อยละ ๙๐ ได้รับการบรรจุเข้าทำงานหลังจากสำเร็จการศึกษา บัณฑิตที่สามารถสอบเข้าเรียนต่อระดับปริญญาโทมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นในทุกปี นักศึกษาของคณะฯ ประสบความสำเร็จในการเสนอโครงการการบุกเบิกกิจการระดับชาติจำนวน  ๒ โครงการ และประสบความสำเร็จในเสนอโครงการการบุกเบิกกิจการระดับมณฑลมากกว่า ๓๐ โครงการ ตามสถิติล่าสุดในเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ นักศึกษาของคณะฯ ได้รับรางวัลระดับมณฑลร่วมจำนวน ๑๕๖ รางวัล การปฏิรูปการเรียนการสอนของคณะฯ ได้สร้างกระแสความตื่นตัวในวงการการศึกษาระดับอุดมศึกษาของมณฑลกวางสีในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจของภูมิภาคและของประเทศ